Categorieën
Test review

Test review Zinnenaanvullijst Curium (ZALC)

Informatie van de testuitgever
De ZALC is een zinnenaanvullijst waarmee de psycho-sociale of sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren (8 t/m 25 jaar) kan worden gemeten. Hiermee kunnen gemiddelde ontwikkelingsverschillen tussen leeftijdsgroepen en individuele ontwikkelingsverschillen binnen leeftijdsgroepen in kaart worden gebracht. De ZALC maakt onderscheid tussen vijf ego-stadia: impulsief, zelfbeschermend, conformistisch, zelfbewust en verantwoordelijk. Op basis van een vergelijking met leeftijdsgegevens wordt een indruk gegeven van de mate waarin de respondent achter- of voorloopt ten opzichte van zijn of haar leeftijdsgenoten. Er zijn zes verschillende versies van de ZALC: een versie voor 8-12-jarigen, 13-18-jarigen en 19-25-jarigen. Voor elke leeftijdsgroep is er een aparte versie voor meisjes/vrouwen en jongens/mannen. De ZALC kan worden gescoord door de uitingen van de cliënt aan de hand van de scorehandleidingen in te delen naar de egostadia (itemscores) en deze scores vervolgens om te zetten in een totaalprotocolscore. De afnameduur varieert van 15 tot en met 45 minuten.

De ZALC wordt uitgegeven door Pearson en kost €328,35 incl. BTW.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen:  onvoldoende (representativiteit is niet te beoordelen)
Betrouwbaarheid:  voldoende
Begripsvaliditeit:  voldoende
Criteriumvaliditeit: onvoldoende

Eigen ervaring:
Deze neemt heel eenvoudig af. Doordat kinderen de zinnen aan moeten vullen komen er veel verschillende soorten antwoorden naar voren. Dit maakt het score heel ingewikkeld. De handleiding bevat een uitgebreid gedeelte met allerlei voorbeelden, maar kinderen laten zich nauwelijks in voorgedrukte antwoordcategorieën plaatsen! Het is vaak wel fantastisch om terug te lezen wat kinderen antwoorden. Tevens zijn de categorieën waar je een kind in scoort heel passend en ouders geven vaak aan dat ze hun kind wel herkennen n het vastgestelde stadium.

Categorieën
Test review

Test review Vragenlijst voor Angst bij Kinderen

Informatie van de testuitgever
De Vragenlijst voor Angst bij Kinderen (VAK) is een Nederlandse bewerking van de Revised Fear Survey Schedule for Children. Deze zelfrapportagelijst is ontwikkeld voor het kwantificeren van subjectief ervaren angst bij kinderen. Bij wetenschappelijk onderzoek naar angst is deze vragenlijst bruikbaar als methode voor het selecteren van angstige en niet-angstige kinderen. Tevens kan de vragenlijst gebruikt worden in onderzoek naar de effectiviteit van interventies die gericht zijn op angstreductie. Klinische toepassingen betreffen individuele psychodiagnostiek en het vaststellen van behandeleffecten. Ook maakt de VAK het mogelijk om op systematische wijze in kaart te brengen welke stimuli geassocieerd zijn met de (dis)functionele angst bij het kind. Deze informatie is van belang voor de behandeling, bijvoorbeeld met gedragstherapeutische “exposure” technieken.

De VAK bestaat uit 80 items. De items beschrijven situaties en objecten die bij kinderen angst kunnen oproepen, verdeeld over 5 subschalen: 1) angst voor falen en kritiek. 2) angst voor het onbekende, 3) angst voor kleine verwondingen / kleine dieren, 4) angst voor gevaar en dood en 5) angst gerelateerd aan medische situaties. De totaalscore weerspiegelt de algemene geneigdheid van het kind om angstig te reageren op een groot aantal situaties en objecten. De prevalentiescore is een maat voor het aantal van deze situaties en objecten die bij het kind een sterke mate van angst oproepen.

De VAK kan gescoord worden met behulp van vijf plastic sleutels, maar kan ook geautomatiseerd worden afgenomen en gescoord. Ruwe scores worden omgezet in deciel-/kwartielscores. Het afnemen van de VAK duurt ongeveer 20 minuten.
De VAK wordt uitgegeven door Pearson en kost €150,- incl. BTW.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen:  voldoende (normen zijn verouderd)
Betrouwbaarheid: voldoende
Begripsvaliditeit: voldoende
Criteriumvaliditeit:  onvoldoende

Eigen ervaring:
Mooie, korte vragenlijst om angst op verschillende gebieden in kaart te brengen. Ook voor deze vragenlijst geldt dat hij verouderd is. Zo wordt er gevraagd naar hoe bang het kind voor Rusland is. Dit levert vaak een leuke discussie op met de kinderen waarom je bang moet zijn voor Rusland. Verder is het een prettig test om af te nemen en ook snel om te scoren met de bijgeleverde mallen. Het geeft in een korte tijd een mooi beeld van de gebieden waar het kind angst voor heeft.

Categorieën
Test review

Test review Schoolvragenlijst (SVL)

Informatie van de testuitgever
De Schoolvragenlijst kan worden afgenomen bij leerlingen van groep 6, 7 en 8 van het Basisonderwijs en klas 1, 2 en 3 van het Voortgezet Onderwijs (PRO, VMBO, HAVO en VWO). Voor alle onderwijsniveaus is een volledige (A + B) en een verkorte vragenlijst (A of B) ontwikkeld met afzonderlijke normen per klas en per schooltype. n de eerste plaats wordt de werkhouding van de leerling onderzocht. Deze motivatie (MOT) ten opzichte van het schoolwerk wordt getoetst aan de hand van leertaakgerichtheid (LG), concentratie in de klas (CK) en de huiswerkattitude (HA). Inzicht over het welbevinden of de sociaal-emotionele houding (WELB) ten opzichte van het schoolleven, wordt verkregen door vragen met betrekking tot plezier op school (PS), het sociaal aanvaard voelen van de leerling (SA) en de relatie met leerkrachten (RL). Het zelfvertrouwen (ZELF )van de leerling wordt gemeten aan de hand van uitdrukkingsvaardigheid (UV), zelfvertrouwen bij het maken van proefwerken (ZP) en sociale vaardigheid (SV). Aanvullend zijn er 3 controle-schalen om inzicht te geven in de wijze waarop de leerling op de stelling heeft gereageerd en welke gevolgen dit kan hebben voor de uitslagen en de interpretatie ervan. Hierbij wordt bekeken hoeveel vragen de leerling heeft overgeslagen (GA), hoeveel vragen de leerling met ‘weet niet’ heeft beantwoord (WN) en in hoeverre de leerling de neiging heeft zichzelf in een (onrealistisch) gunstig daglicht te stellen (SW – sociale wenselijkheid).
De volledige vorm van de Schoolvragenlijst bestaat uit 160 stellingen. De verkorte parallelle vormen A en B uit elk 80 stellingen. Afname van de verkorte vorm duurt ongeveer 30-45 minuten, de volledige vorm kan meestal binnen een lesuur van 45 minuten ingevuld worden. In bijzondere gevallen, zoals bij zeer langzame leerlingen, zijn soms twee lesuren noodzakelijk. De SVL kan zowel individueel als klassikaal afgenomen worden. De SVL kan alleen automatisch verwerkt worden met behulp van het optische antwoordformulier. Hierbij kan u individuele en groepoverzichten verkrijgen. Met behulp van het formulier automatische verwerking kunt u aangeven van welke opties u gebruik wilt maken.

De SVL wordt uitgegeven door Pearson en kost €64,50 incl. BTW.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: voldoende
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding:  goed
Normen: goed
Betrouwbaarheid:  voldoende
Begripsvaliditeit:  voldoende
Criteriumvaliditeit: onvoldoende (geen onderzoek)

Eigen ervaring:
De SVL is een mooi test om in kaart te brengen hoe een kind zichzelf op school ziet. Ik heb deze af en toe afgenomen, maar ik vond het vaak lastig om een duidelijk diagnostiekkader te hebben waar de vragenlijst binnen valt. Ik vond dat veel van de informatie ook goed in een vraaggesprek duidelijk te krijgen was. Ook het scoren is soms wat ingewikkeld.

Categorieën
Test review

Test review Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K)

Informatie van de testuitgever
De PMT-K bestaat uit 89 vragen met meervoudige antwoordvorm. De jongere kiest het antwoord dat op hem/haar het meest van toepassing is. Er zijn 4 subschalen: Prestatiemotivatie, Negatieve Faalangst, Positieve faalangst en Sociale Wenselijkheid. De test is vooral bedoeld als hulpmiddel bij de begeleiding van jongeren in zowel de onderwijs- als gezinssituatie. Het instrument kan ook gebruikt worden om klassen en/of scholen door te lichten met het oog op het verkrijgen van informatie over de mate waarin de door de test gemeten motieven aanwezig zijn, en bij individuele diagnostiek.

De PMT-K kan zowel individueel als groepsgewijs afgenomen worden met pen-en-papier. De afname bedraagt ca. 30 minuten. De PMT-K wordt uitgegeven door Pearson en kost €150,- incl. BTW.

Inmiddels is de PMT-K vervangen door de PMT-K 2.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen:   onvoldoende (normen zijn verouderd)
Betrouwbaarheid:  goed
Begripsvaliditeit: goed
Criteriumvaliditeit: goed

Eigen ervaring:
Het is fijn om een test te hebben waarmee de prestatie motivatie in kaart gebracht kan worden. Deze test doet dit, alleen is de test sterk verouderd. Er komt een nieuwe versie met hopelijk beter vragen waardoor de kinderen niet vreemd op kijken bij de gestelde vragen.

Categorieën
Test review

Test Review: Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst

Informatie van de testuitgever
De Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J) is een persoonlijkheidsvragenlijst voor het meten van de eigenschappen Inadequatie, Volharding, Sociale Inadequatie, Recalcitrantie en Dominantie. De vragenlijst is bedoeld voor kinderen van 9 tot en met 15 jaar oud. Bijna alle items worden beoordeeld op een vierpuntsschaal: JA=2, ?=1, NEE=0. Als een item overgeslagen wordt krijgt het de score 1. De afname duur is ongeveer 20 tot 30 minuten.

Omdat de NPV-J inmiddels ongeveer drie decennia geleden is ontwikkeld, is besloten om deze te herzien naar de NPV-J-2. Bij de herziening van de NPV-J werd ernaar gestreefd om items met ouderwets aandoend taalgebruik zoveel mogelijk aan te passen of te verwijderen. Daarnaast werden de items gescreend op moeilijkheid (taalgebruik en formulering) en inhoud. Op basis daarvan werden items aangepast of verwijderd en werden nieuwe items toegevoegd. Daarbij werd het aantal items per subschaal gelijk getrokken, waardoor het beter mogelijk is om de scores en betrouwbaarheden met elkaar te vergelijken. De NPV-J wordt uitgegeven door Pearson en kost €215,- incl. BTW.

 

Cotanbeoordeling
Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen:  voldoend
Betrouwbaarheid: voldoende
Begripsvaliditeit: goed
Criteriumvaliditeit:  voldoende

Eigen ervaring:
De NPV-J is een korte vragenlijst om een inschatting te kunnen maken van de persoonlijkheid van kinderen. Het lastige bij het invullen, is dat de antwoorden een beetje gechargeerd zijn. Het kind kan alleen ja, nee of ? antwoorden. Tevens zijn het ondanks de korte afname duur veel vragen. Mijn ervaring is dat kinderen het niet erg vervelend vinden om de vragen te beantwoorden. Je krijgt vervolgens een mooi beeld van hoe de verschillende domeinen, ten opzichte van leeftijdsgenootjes, ontwikkeld zijn. In het kader van persoonlijkheidsonderzoek mag deze vragenlijst zeker niet ontbreken!

 

Categorieën
Test review

Test Review: Familie Relatie Test

Informatie van de testuitgever
De Familie Relatie Test (FRT) meet hoe een kind de relaties met zijn of haar gezinsleden beleeft. De test kan afgenomen worden bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De test is een snelle en kindvriendelijke methode om informatie te verzamelen over hoe een kind de relaties binnen het gezin beleeft. Het kind kiest uit kartonnen figuren diegenen die het meest op zijn gezinsleden lijkt en middels kaartjes met positieve en negatieve zinnen bepaalt het kind op wie de desbetreffende zin het meest van toepassing is. De kaartjes worden in de brievenbus bij het desbetreffende gezinslid gestopt. De resultaten geven aan hoe positief/negatief het kind emotioneel betrokken is bij de gezinsleden. De afnameduur is ongeveer 30 minuten.
De FRT wordt uitgegeven door Pearson en kost €759,93 incl. BTW.

Cotanbeoordeling
Uitgangspunten bij de testconstructie: voldoende
Kwaliteit van de testmateriaal: voldoende
Kwaliteit van de handleiding: voldoende
Normen: onvoldoende (geen klinische normen)
Betrouwbaarheid: onvoldoende (geen onderzoek)
Begripsvaliditeit: onvoldoende (geen onderzoek)
Criteriumvaliditeit: onvoldoende (geen onderzoek)

Eigen ervaring:
Deze test is inderdaad een kindvriendelijke manier om achter de emotionele betrokkenheid met de gezinsleden te komen. De kinderen zien het vaak als een soort spelletje en vinden deze manier van werken fijn. Het scoren en uitwerken van de test is even wat intensiever. Middels bijgeleverde bladen voor grafieken kan men mooi een weergave maken van de betrokkenheid.
Voor sommige kinderen is deze test niet zo fijn, zoals ik hierboven beschreef. Zeker kinderen met loyaliteitsproblemen vinden de negatieve zinnen moeilijk toe te bedelen aan bijvoorbeeld hun ouders. Er gaat dan snel veel kaartjes naar Meneer Niemand. Soms liet ik Meneer Niemand weg, omdat ik merkte dat het kind alle negatieve kaartjes hier heen stopte. Dit moet natuurlijk wel meegenomen worden in de uitwerking van de test!

Categorieën
Test review

Test Review: Competentie Belevingsschaal voor Kinderen

Informatie van de testuitgever
De Competentie Belevingsschaal voor Kinderen (CBSK) meet de competentie, eigen functioneren en zelfbeoordeling van kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De CBSK geeft een indruk van de wijze waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij/zij zijn eigen vaardigheden en/of adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschat. De vragenlijst bestaat uit 36 items verdeeld over zes subschalen: 1. Schoolvaardigheden, 2. Sociale Acceptatie, 3. Sportieve Vaardigheden, 4. Fysieke Verschijning, 5. Gedragshouding en 6. Gevoel van Eigenwaarde. Het scoren geschied middels 6 scoresleutels. De afname duur is ongeveer 15 tot 20 minuten.
De CBSK wordt uitgegeven door Pearson en kost €240,- incl. BTW.
Cotanbeoordeling
Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen: voldoende
Betrouwbaarheid: voldoende
Begripsvaliditeit: voldoende
Criteriumvaliditeit: onvoldoende (geen onderzoek)

Eigen ervaring:
Zoals ik eerder al beschreef bij de CBSA, ben ik fan van korte vragenlijsten die snel een betrouwbaar beeld geven van hoe een kind zichzelf ziet. Vaak nam ik deze test af alvorens ik begin met een psychologische behandeling. Bij afsluiting deed ik hert nogmaals. Kinderen en ouders vinden het leuk om de verschuiving in de grafiek te zien. De test spreekt voor zich en kinderen kunnen het eenvoudig invullen. Het scoren middels die doorzichtige sleutels gaat snel en eenvoudig. Het viel mij op dat kinderen het vaak niet eens vervelend vonden om deze vragenlijst in te vullen.

Categorieën
Test review

Test Review: Competentie belevingsschaal voor adolescenten (CBSA)

Informatie van de testuitgever
De CBSA heeft tot doel het in kaart brengen van emotionele- en/of gedragsproblemen bij adolescenten. De test is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De CBSA geeft een indruk van de wijze waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij zijn eigen vaardigheden en adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschat. De 35 items van de CBSA zijn onder te verdelen in zes subschalen: Schoolvaardigheden, Sociale acceptatie, Sportieve vaardigheden, Fysieke verschijning, Gedragshouding en Gevoel van eigenwaarde.
De CBSA wordt uitgegeven door Pearson en kost €200,- incl. BTW.

Cotanbeoordeling
Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen: goed
Betrouwbaarheid: voldoende
Begripsvaliditeit: goed
Criteriumvaliditeit: onvoldoende (geen onderzoek)

Eigen ervaring:
Zelf ben ik groot fan van korte vragenlijsten die snel een goed profiel geven van hoe een kind zichzelf of de wereld om zich heen beleeft. Soms vinden cliënten het toch lastig om dingen te vertellen. Het voordeel van de CBSA is dat de afname niet lang duurt en ook het scoren eenvoudig gaat met de bijgeleverde mallen die men over de antwoorden heen legt. Tevens is het prettig dat het testboekje een doordrukmethode hanteert om de aangekruiste stelling meteen op het antwoordblad over te nemen. Wanneer je de vragenlijst terug bespreekt herkennen ouders en pubers zich doorgaans in het profiel.

Categorieën
Test review

Test Review: Autisme- en Verwante stoornissenschaal-Z Revisie (AVZ-R)

Informatie van de testuitgever
De AVZ-R is een observatieschaal voor screening van autisme- en verwante contact-stoornissen bedoeld voor mensen met een diepe, ernstige, matige en lichte verstandelijke beperking. De AVZ-R is opgebouwd uit 12, deelssamengestelde items met dichotome antwoordmogelijkheden.
De AVZ-R wordt uitgegeven door Pearson en kost €90,- incl. BTW.

Cotanbeoordeling
Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen: goed
Betrouwbaarheid: goed
Begripsvaliditeit: goed
Criteriumvaliditeit: voldoende

Eigen ervaring:
Ook met de AVZ-R heb ik voor het eerst kennis mee gemaakt. Het is een vragenlijst die snel te scoren valt. Ik heb hem afgenomen bij groespleiding die goed zicht hebben op het gedrag van kinderen. Persoonlijk lijkt het wat misleidend dat de test bij diepe en ernstige verstandelijke beperking claimt goed te kunnen differentiëren. Dat de test dit kan wordt ondersteunt door de Cotanbeoordeling. Zelf ben ik van mening dat dit bij deze groep mensen toch lastig is. Het grote voordeel is dat men heel snel een goede screening heeft of er sprake kan zijn van autisme. Tevens is dit één van de weinige testen die nadrukkelijk rekening houdt met de verstandelijke vermogens van de cliënten.

Categorieën
Test review

Test Review: AUTI-R

Informatie van de testuitgever
De AUTI-R is een beoordelingsschaal met het doel autistische kinderen van niet-autistische kinderen te onderscheiden. De schaal bestaat uit twee delen: één voor de leeftijdsgroep 1 tot en met 6 jaar en één voor de groep 6 tot en met 12 jaar. Alle vragen zijn voorzien van concrete voorbeelden en betreffen gedragsverschijnselen die kenmerkend zijn voor het autistische syndroom: relatiestoornis, taalstoornis, opvallende motorische verschijnselen, opvallende zintuiglijke verschijnselen, weerstand tegen verandering en extreme, schijnbaar onlogische angsten. Het doel is een eerste classificatie: is er sprake van autisme of is er op grond van de behaalde scores geen classificatie mogelijk. De afnameduur is tussen de 30 en 45 minuten.
De AUTI-R wordt uitgegeven door Pearson en kost ongeveer €100,- incl. BTW.

Cotanbeoordeling
Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen: voldoende (normen zijn verouderd)
Betrouwbaarheid: goed
Begripsvaliditeit: voldoende
Criteriumvaliditeit: voldoende

Eigen ervaring:
De AUTI-R heb ik voor het eerst gebruikt tijdens mijn masterthesis. De test is zeer uitgebreid en bevat veel vragen waarmee een mooi beeld verkregen kan worden. Het handmatig scores is best ingewikkeld. Ook moet men met de normgroepen goed kijken men de goede normtabel heeft. Naast leeftijd maakt deze test ook onderscheidt tussen spreken en niet-sprekende kinderen. Dit laatste gaat in de praktijk soms mis.