Onderzoeksmateriaal

De WISC-V: een wereld van verschil?

vrijdag, november 9th, 2018 | Artikelen, Intelligentie, Onderzoeksmateriaal | Geen reacties

Eindelijk is sinds begin 2018 de WISC-V-NL te koop in Nederland. En direct ontstond een discussie of de WISC-II NL meteen verbannen moest worden uit testkasten of dat we eerst moeten afwachten tot de kinderziekten er uit zijn of zelfs tot de COTAN de WISC-V-NL beoordeeld heeft.  Drs. Yaron Kaldenbach geeft in zijn nieuwsbrief van september 2017 de voor- en nadelen weer van snel overstappen, waarbij hij wel adviseert om nog 1-2 jaar te wachten. Zijn onderbouwing hierin is om wijzigingen van nog mogelijke fouten uit de handleiding of test af te wachten. Hier kon ik mij destijds goed in vinden, ondanks dat ik vanaf het begin dat de WISC-V ontwikkeld werd groot voorstander ben van het feit dat de WISC-V beter inzicht kan geven en ook zijn theoretische basis vindt in het CHC-model. Dit is een model waarbij intelligentie opgedeeld wordt in deelfactoren zoals ‘fluid intelligence’, ‘crystalized intelligence’ maar ook kwantitatieve kennis, verwerkingssnelheid en informatieverwerking (zone auditief als visueel). Je ziet dat naast de WISC-V-NL, de WAIS-IV-NL al richting CHC-model ging, maar ook de RAKIT-2 en de IDS.

Inmiddels ben ik zelf getraind door Pearson Academy in afname en interpretatie, ben ik gaan werken met de WISC-V-NL en supervisser ik menig IQ onderzoek middels de WISC-V-NL. Een eerste indruk is positief: bredere vaardigheden die gemeten worden, mooi testmateriaal, handig socringsprogramma, maar ook veel meer analyse-mogelijkheden. Veel subtesten doen ook echt meer beroep op probleemoplossende vaardigheden in plaats van het ‘crystalized intelligence’  en dus in mijn ogen meten ze meer intelligentie dan puur opgeslagen feiten.
Echter zullen we met z’n allen ook een enorme omslag in ons denken moeten maken. Er is immers geen sprake meer van disharmonische profielen of V-P kloven, maar ook zijn de indexen-scores opgebouwd uit 2 subtest scores (3 als je alle 14 subtesten afneemt, maar dan nog tellen er maar 2 mee) en is de naamgeving van de testscores anders dan de veelal gebruikte indeling van Resing en Blok (2002).
Wat betreft het verdwijnen van de disharmonische profielen blijven we wel werken met een sterkte-zwakte analyse maar noemen we het anders. Mijns inziens is dit een overbrugbaar verschil met de WISC-III-NL die ook niet heel ingewikkeld hoeft te zijn. Het andere verschilpunt van indexen die op 2 subtestscores gebaseerd zijn moeten we nu ook gewoon maar genoegen mee nemen, maar blijft wel ingewikkeld. Bij de WISC-III-NL werd snel bij de index Verwerkingssnelheid gezegd dat het ‘maar twee subtesten’ waren dus dat soms extra voorzichtigheid geboden was. In de praktijk denk ik dat we het argument dat het maar 2 subtesten betreft zullen gemakkelijker vergeten en naar de achtergrond schuiven naarmate de WISC-V-NL vaker wordt ingezet en gebruikt.

Wat betreft de naamgeving testscores ligt het denk ik toch ingewikkelder. Hoewel Pearson Academy een goed, bevlogen en onderbouwd betoog houdt om aan de nieuwe score indelingen en namen te houden, merk ikzelf tijdens het lezen van WISC-V-NL verslagen, maar ook in discussies met vakgenoten, grote verschillen. Allereerst is het goed om te noemen dat er voor wordt gepleit om niet meer ‘harde’ puntscores te noemen, maar om alleen de betrouwbaarheidsintervallen te gebruiken en dan bij voorkeur de 90% in plaats van de 95% betrouwbaarheidsintervallen. Nog een verandering, waar bij de WISC-III NL eigenlijk alleen de 95% betrouwbaarheidsintervallen gebruikt werden in de praktijk. Door 90% betrouwbaarheid te gebruiken wordt het interval weliswaar wat kleiner, maar neemt dus ook de foutmarge toe. Hoewel ik het denken in betrouwbaarheidsintervallen toejuich, maakt de voorgestelde naamgeving van Pearson het enorm onoverzichtelijk (nog los van het feit dat er verschillende officiële naamgevingslijstjes in omloop zijn, zie nieuwsbrief september 2018 van Kaldenbach). Even een klein voorbeeld: Een kind dat een betrouwbaarheidsscore (weliswaar 95% interval) haalt tussen de 113 en 131 noemen we dan hoog in het gemiddelde tot zeer hoog gebied. Wat zegt dit nu precies? Ik denk in de praktijk dat mensen toch een beetje middelen en dan rond de puntscore uit gaan komen. Daarnaast zie je da de termen hoog/laag in het gemiddelde tot discussie leidt en dat er synoniemen komen (hoog/laaggemiddeld) of toch vastgehouden wordt aan andere indelingen, waaronder Resing en Blok. Hierdoor wordt het voor ouders, maar ook andere zorgprofessionals inclusief scholen onoverzichtelijk wat een kind nu precies getest heeft.  En volgens mij worden de aangemelde kinderen juist getest zodat zijn of haar omgeving (zoals ouders en school) goed gaan snappen wat de sterke en minder sterke kanten zijn, maar andere naamgeving kan dan heel verwarrend zijn.

Al met al is de eerste indruk van de WISC-V-NL positief. De afname is denk ik zowel voor testleider als client prettiger en aangenamer. ‘We’ zullen echter wel massaal moeten gaan omschakelen wat betreft werken met de scores. Wordt vervolgd.

 

Referenties:
Resing, W.C.M. & Blok, J. (2002), De classificatie van intelligentiescores. De Psycholoog, 37 , 244-249.

WAIS-IV NL komt naar Nederland

donderdag, maart 15th, 2012 | Artikelen, Intelligentie, Onderzoeksmateriaal | 4 Comments

Vanaf de zomer 2012 zal Pearson de WAIS-IV NL uitbrengen. Er zijn enkele subtesten toegevoegd en er zijn ook enkele zaken veranderd in de factor en index-structuur. De WAIS-IV NL heeft als doel om de algemene intelligentie te meten van adolescenten en volwassenen. De WAIS-IV NL zal bestaan uit 15 subtesten die uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.  Het Verbaal Intelligentie Quotient (VIQ) en Performaal Intelligentie Quotient (PIQ) zijn komen ter vervallen. Er zijn enkele nieuwe subtests om het meten van ‘fluid reasoning, werkgeheugen en verwerkingssnelheid te verbeteren.

Verbaal Begrip Index
Het Verbaal Begrip bestaat uit de subtesten:

 • Overeenkomsten
 • Woordenschat
 • Informatie
 • (Begrijpen) – deze subtest is optioneel

Perceptueel Redeneren Index
Perceptueel Redeneren bestaat uit de volgende subtests:

 • Blokpatronen
 • Matrix Redeneren
 • Figuur Samenstellen*
 • (Gewichten*) – deze subtest is optioneel
 • (Onvolledige Tekeningen) – deze subtest is optioneel

Werkgeheugen Index
Het Werkgeheugen bestaat uit de volgende subtesten:

 • Cijferreeksen
 • Rekenen
 • (Cijfers en Letters nazeggen) – deze subtest is optioneel

Verwerkingssnelheid Index
De Verwerkingssnelheid bestaat uit de volgende subtesten:

 • Symbool Zoeken
 • Symbool Substitutie Coderen
 • (Figuur Zoeken*) – deze subtest is optioneel.

 

De subtesten waar een * achterstaan zijn nieuwe subtesten.

Figuur samenstellen:
Dit is een visuele versie van de subtest Figuur Leggen. De cliënt ziet een volledige puzzel en selecteert uit zes mogelijkheden drie antwoordmogelijkheden waarmee, wanneer deze gecombineerd worden, de puzzel kan worden nagemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewichten: Bij dit onderdeel wordt er gewerkt binnen een specifieke tijdslimiet, waarin de cliënt een afbeelding ziet met een ontbrekend gewicht of ontbrekende gewichten. De cliënt moet de antwoordmogelijkheid selecteren die de schaal in balans houdt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur Zoeken: Ook bij deze subtest wordt er binnen een specifieke tijdslimiet gewerkt, waarin de cliënt een aantal vormen in een bepaalde opstelling bekijkt en doelvormen markeert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot heeft de WAIS-IV NL ook de mogelijkheid om processcores te berekenen. Deze zijn ontworpen om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen over de cognitieve vaardigheden die bijdragen aan de prestaties op een subtest. Bij Blokpatronen wordt een processcore berekend door de prestaties zonder extra tijdsbnonuspunten te berekenen. Ook bij Cijfers en Letters Nazeggen wordt een processcore berekend. Dit is het aantal cijfers en letters dat de clieënt zich herinnert van de laatste correct uitgevoerde reeks.

Bij het onderdeel Cijferreeksen worden maar liefst zes processcores berekend. Er zijn drie processcores die de prestaties van een cliënt op de drie Cijferreeks-taken vertegenwoordigt. Daarnaast zijn er drie processcores die het aantal cijfers dat de cliënt zich herinnert van de laatste correct uitgevoerde reeks op Cijferreeksen Voorwaarts, Achterwaarts en Sorteren vertegenwoordigt.

Tot slot houdt de WAIS-III NL meer rekening met mensen met specifieke problemen, zoals gezichtsproblemen, gehoorproblemen en reactiesnelheid bij ouderen. Daarnaast zijn de psychometrische eigenschappen verbeterd en is de afnameduur van de kernbatterij verkort door betere afbreekregels. Ook zijn er nieuwe normen, uitgebreidere TIQ ranges, verbeterde factorscores en verminderde vloer- en plafondeffecten.

De WISC-IV en WISC-V, bericht van Pearson

De WISC-IV zal niet in een Nederlandstalige bewerking uitgegeven gaan worden. In Nederland wordt gewacht op de uitgave van de Amerikaanse WISC-V en hiervan zal een Nederlandstalige bewerking ontwikkeld worden.

De reden hiervoor is dat indien nu de WISC-IV bewerkt zou worden, deze pas 3 jaar later op de markt zal verschijnen. In de US wordt momenteel al gewerkt aan de ontwikkeling van de WISC-V, wat zou betekenen dat de WISC-V-US en de WISC-IV-NL publicatie zo dicht bij elkaar liggen dat het meer zinvol is om de WISC-V ook voor het Nederlandstalig gebied te bewerken. Op die manier lopen we in Nederland qua theoretische onderbouwing en doorontwikkeling weer gelijk met de US. Om toch te zorgen dat er niet te lange tijd verstrijkt tussen de WISC-III-NL en de WISC-IV-NL is er nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling in Amerika en kan er zo vroeg mogelijk gestart worden met het bewerken van de WISC-V. Momenteel is er nog geen informatie over de WISC-V beschikbaar, omdat er nog geen definitieve versie is. De ontwikkeling in de US is gestart maar bevindt zich nu in de derde pilotfase. Hier in Nederland kunnen we pas starten als zij de standaardisatiefase ingaan.

Op het moment dat wij kunnen beginnen, duurt het nog minimaal 3 jaar voor de uiteindelijke publicatie plaatsvindt. Op zijn vroegst spreken we over 2016.

Bron: Pearson

Het wachten op de WISC-V

donderdag, september 8th, 2011 | Artikelen, Onderzoeksmateriaal | 6 Comments

Na meerdere publicaties op mijn site over de WISC-IV kreeg ik veel vragen  wanneer deze zou komen in Nederland. Na telefonisch contact met testuitgever Pearson werd duidelijk dat de WISC-IV niet in Nederland zou verschijnen, omdat deze erg op de WISC-III zou lijken. Pearson is nu nauw betrokken bij de ontwikkeling van de WISC-V. Na mailcontact met Pearson over release datum van de WISC-V in Nederland, kon mij weinig verteld worden. Ze weten nog niet wanneer deze in Nederland komt of hoe lang dit nog gaat duren. Enigszins teleurstellend konden zij mij dus nog niks vertellen over de WISC-V. Heel erg jammer, maar ik blijf het in de gaten houden. Tot die tijd moet dus gewoon de WISC-III NL gebruikt worden.

Lessius Antwerpen en Universiteit van Gent onderzoeken samenhang WPPSI-R en WPPSI-III

Lessius Antwerpen en Universiteit Gent zijn  momenteel druk bezig met onderzoek waarin de scores op de WPPSI-R vergeleken worden met de scores op de WPPSI-III. Een vaststelling in de praktijk bleek de verschillen in scores bij het testen met de “oude” (WPPSI-R) én de “nieuwe” WPPSI bij eenzelfde kind. De universiteit ontving enkele vragen over de resultaten van deze (her)testings, vooral bij de jongste, zwak scorende kinderen. Voor vergelijkingen tussen IQ-scores bij herafname met een nieuwere versie van een IQ-test wordt vaak verwezen naar het Flynn-effect. Maar het betreft hier meestal vaststellingen waarbij de WPPSI-III score hoger blijkt dan WPPSI-R score. Via deze link kunt u doorklikken naar het volledig artikel lezen.

Tot dusver zijn de volgende resultaten gevonden:

 • Er is onderzoek naar de relatie tussen IQ scores tussen WPPSI-R (e.a.) vs. WPPSI-III maar zeer beperkt qua hoeveelheid kinderen, “IQ-range” en te weinig essentiële vergelijkbare subtests;
 • Het CHC-model is een mogelijke basis voor verschillen te verklaren; het is zinnig dit op onze Vlaamse populatie te onderzoeken.

Dus… hierbij een oproep om ons uw data te bezorgen!!

 • In welke gevallen?
  Data van elk kind dat de voorbije 5 jaar met de WPPSI-R én de WPPSI-III getest werd.
  Wij vragen geanonimiseerde data en verzekeren u ook anonimiteit van de onderzoeksdata.
  We willen in elk geval naast enkele personalia (geslacht, leeftijd, etc.) en afname-datum, wel ook het hertest-interval, de reden van hertesting en de (eventuele) klinische diagnose van u vernemen.
 • Hoe ons die data bezorgen?
  Surf naar http://www.testpracticum.ugent.be/ en klik op “WPPSI-R / WPPSI-III Onderzoek”
  U vindt daar antwoordformulieren die u ons kan bezorgen; info op itemniveau is niet noodzakelijk.
  U kan ook ons ook een kopie van de scorebladeren bezorgen, via fax (09.264.62.63), via mail (testpracticum@ugent.be) of via post (Testpracticum PPW, H. Dunantlaan 2, B9000 Gent)

Wij hopen via deze oproep enkele tientallen observaties van jullie te mogen ontvangen, om inzichten te verwerven en eventueel richtlijnen te kunnen meegeven vanuit een eerder klinische populatie. Wij kunnen u ook nog meedelen dat vanuit de Lessius Hogeschool, samen met de UGent, plannen bestaan om soortgelijk onderzoek op te zetten, op korte termijn, bij een normale populatie en bij hoogbegaafden, kwestie van data te verzamelen over het ganse spectrum van begaafdheden.

Test Review: BRIEF

dinsdag, februari 22nd, 2011 | ADHD, Onderzoeksmateriaal, Test review | Geen reacties

Informatie van de testuitgever
Met de BRIEF Executieve Functies Gedragsvragenlijst kunnen executieve functies bij een kind in kaart gebracht worden. Executieve functies zijn cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. Executieve functiestoornissen komen voor bij kinderen met uiteenlopende neurologische, psychologische en psychiatrische aandoeningen, zoals onder andere leerstoornissen, ADHD, autismespectrumstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel en prematuriteit. Er zijn twee versies beschikbaar: een Oudervragenlijst en een Leerkrachtvragenlijst. De BRIEF geeft scores op acht klinische schalen: 1) inhibitie, 2) cognitieve flexibiliteit, 3) emotieregulatie, 4) initiatief nemen, 5) werkgeheugen, 6) plannen en organiseren, 7) ordelijkheid en netheid, 8) gedragsevaluatie. De scores worden samengevat in twee algemene indexen en een totaalscore. Er kunnen ook twee validiteitsschalen (negativiteit en inconsistentie) worden berekend.
De BRIEF wordt uitgegeven door Hogrefe en kost €275,- excl. BTW.

Cotanbeoordeling

Geen beoordeling

Eigen ervaring:

De BRIEF is een fijne vragenlijst om het executief functioneren in kaart te brengen. Fijn is de grafiek die er naar te voren komt, zodat het ook gemakkelijk terug te bespreken is. Volgens Hogrefe ben je ongeveer 10minuten bezig met scoren en interpreteren. Zelf kost het mij iets langer. Fijn is ook de schalen voor Negativiteit en Inconsistentie. Dit kan je ook goed terug bespreken met ouders en hoe deze factoren de uitslag eventueel beïnvloedt kunnen hebben wanneer er afwijkend hoog op deze factoren wordt gescoord. Een voordeel van deze test is, dat je hem ook online kunt laten scoren en verwerken. Dit kost even wat meer, maar scheelt een hoop tijd!

Test review: ADOS

ADOS

Informatie van de testuitgever
De ADOS is een semi-gestructureerde observatie, bedoeld voor het onderbouwen van een diagnose autisme of autismespectrumstoornis (ASS). Tijdens de afname lokt de onderzoeker sociaal, communicatief, stereotiep en spelgedrag uit om zo gedrag te kunnen observeren dat mogelijk wijst op autisme. Een afname bestaat uit een reeks activiteiten die volgens een protocol wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de gekozen module kan dat variëren van fantasiespel met poppen en kiekeboe spelen met een jong kind tot het maken van een puzzel met abstracte figuren en een gesprek over emoties met een volwassene.  Met de ADOS classificatie en aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld het Autisme Diagnostisch Interview (ADI-R) kan de diagnose autisme of autisme spectrum stoornis worden gesteld en kan vastgesteld worden op welke gebieden er ontwikkelingsproblemen zijn. De ADOS kent vier modules. Afhankelijk van leeftijd en taalontwikkeling wordt een passende module gekozen:
Module 1 wordt gebruikt bij kinderen die niet of nauwelijks spreken. Deze module bevat vooral speelse activiteiten, zoals bellenblazen, kiekeboe spelen en fantasiespel met poppen. De afname van deze module duurt circa 30 minuten.
Module 2 wordt gebruikt bij kinderen die wel korte zinnetjes gebruiken maar nog geen vloeiend taalgebruik hebben. Deze module bevat vooral speelse activiteiten, zoals bellenblazen, kiekeboe spelen en fantasiespel met poppen. Daarnaast zijn er activiteiten zoals het beschrijven van een afbeelding en het vertellen van een verhaal uit een boek. De afname van deze module duurt circa 30 tot 45 minuten.
Module 3 wordt gebruikt bij kinderen en adolescenten met vloeiend taalgebruik. Naast doe-activiteiten zoals het maken van een puzzel en gezamenlijk interactief spel zijn er gesprekken over bijvoorbeeld emoties.  De afname van deze module duurt circa 60 minuten.
Module 4 wordt gebruikt bij adolescenten en volwassenen met vloeiend taalgebruik. Naast doe-activiteiten zoals het maken van een puzzel zijn er gesprekken over bijvoorbeeld vrienschap, eenzaamheid en toekomstverwachtingen.  De afname van deze module duurt circa 60 minuten.

De ADOS wordt uitgegeven door Hogrefe en kost €1772,00 excl. BTW.

Cotanbeoordeling

Geen beoordeling

Eigen ervaring:

Zelf heb ik eigenlijk niet gewerkt met de ADOS. Op mijn vorige werkplek was deze test wel aanwezig, maar ik heb er zelf niet wat uit afgenomen. Collega’s wel en zij waren te spreken over de test. Tevens ziet al het materiaal er fantastisch uit. Wanneer je net werkt met de test vraagt de test veel van je observatie- en registratie vermogen. Je moet op veel aspecten letten dus is het handig om goed te noteren of er een video van te maken. Het volgen van een training is noodzakelijk.

Test review: Drie Minuten Test (DMT)

zondag, februari 13th, 2011 | Leerstoornis, Onderzoeksmateriaal, Test review | Geen reacties

Informatie van de testuitgever

De DMT meet de technische leesvaardigheid van kinderen. De test kan gebruikt worden bij leerlingen van groep 3 tot en met groep 8. Bij de DMT ligt de nadruk op de snelheid waarmee leerlingen afzonderlijke woorden kunnen verklanken. Het pakket bevat drie verschillende leeskaarten: op leeskaart 1 staan klankzuivere woorden (type km, mk en mkm); op leeskaart 2 staan andere eenlettergrepige woorden; op leeskaart 3 staan twee- of meerlettergrepige woorden.
De DMT wordt uitgegeven door Cito. Voor de kosten zie AVI.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen:  goed
Betrouwbaarheid: goed
Begripsvaliditeit: goed
Criteriumvaliditeit: nvt (niet bedoeld om te voorspellen)

Eigen ervaring:
Een gemakkelijk af te nemen test, die makkelijk scoort. De map met de DMT en AVI is zeer compleet.

Test review: Een-minuut-test (EMT)

maandag, februari 7th, 2011 | Leerstoornis, Onderzoeksmateriaal, Test review | Geen reacties

Informatie van de testuitgever

De EMT meet de technische leesvaardigheid. De test gaat na in hoeverre het kind gedrukte woorden snel kan ontsleutelen. Binnen één minuut wordt gekeken hoeveel woorden kinderen goed kan lezen uit een standaardlijst van 116 woorden. De test wordt afgenomen bij kinderen van groep 4 tot en met 8. De afname duur duurt ongeveer één minuut.
De EMT wordt uitgegeven door Pearson en kost €52,- incl. BTW.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding:  goed
Normen:  goed
Betrouwbaarheid:  goed
Begripsvaliditeit: goed
Criteriumvaliditeit: nvt (niet bedoeld om te voorspellen)

Eigen ervaring:
Leuke leestesten voor kinderen. De afname gaat snel en eenvoudig, evenals het scoren.

Test review: Klepel

donderdag, februari 3rd, 2011 | Leerstoornis, Onderzoeksmateriaal, Test review | Geen reacties

Informatie van de testuitgever

De Klepel meet de technischer leesvaardigheden van pseudo-woorden. De test kan afgenomen worden bij kinderen van groep 3 tot en met groep 8 van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs. De Klepel kan samen met de EMT afgenomen worden. Wanneer men dit doet geeft dit de mogeijkheod om veronderstellingen te formuleren ten aanzien van relatieve sterke en zwakte van de procedures van technisch lezen/woordidentificatie. Er zijn 2 normtabellen per leerjaar: een van de periode rond januari en de periode rond juni. De afnameduur is ongeveer 2 minuten.
De Klepel wordt uitgegeven door Pearson en kost €52,00  incl. BTW.

Cotanbeoordeling uit 2005

Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding:  goed
Normen:  voldoende
Betrouwbaarheid:  voldoende
Begripsvaliditeit: voldoende
Criteriumvaliditeit: nvt (niet bedoeld om te voorspellen)

Eigen ervaring:
Een ideale test om leesniveau en leesfouten van kinderen in kaart te brengen. Aangezien ik vaak dyslexie onderzoek doe vinden de kinderen het vaak vervelend om wéér een leestaak te doen. Het score en verwerken gaat eenvoudig. Men moet er wel op letten dat de tijd bij deze taak 2 minuten is (ipv 1 minuut in vergelijking met de andere leestesten als EMT en DMT).  Tevens zijn de beschreven beelden heel fijn om het een en ander te verhelderen. In de handleiding worden beelden beschreven hoe de Klepel en de EMT in verhouding tot elkaar staan.

Categorieën

Archief