Test reviews

Op deze pagina zal per onderzoeksgebied enkele testen besproken gaan worden. Er zal kort uiteengezet wat de doelgroep, meetpretentie en Cotan-beoordeling is. Er zal aandacht zijn voor intelligentie, neuropsychologie en dyslexie-onderzoek.

Test Review: Anxiety Disorders Interview Schedule (ADIS-C)

Moniek Coorn-Baaij : 26 maart 2011 18:02 : Test review

Informatie van de testuitgever
De Anxiety Disorders Interview Schedule (ADIS-C) is ontwikkelt om psychopathologie vast te stellen met name angststoornissen. De test wordt bij kinderen en adolescenten afgenomen in de leeftijd van 7 tot en met 17 jaar oud. De ADIS-C is een semi-gestructureerd interview, waarmee, volgens de DSM-IV criteria, angststoornissen en andere psychische stoornissen gediagnosticeerd kunnen worden. Daarnaast wordt er uitvoerig aandacht besteedt aan schoolweigering en wordt er voorzien in een korte screening op een aantal stoornissen, zoals ontwikkelings- en leerstoornissen. De stoornissen waarvoor een diagnose gesteld kunnen worden zijn: Sociale fobie, Specifieke fobie, Paniekstoornis, Agorafobie, Gegeneraliseerde angststoornis, Obsessieve-compulsieve stoornis, Posttraumatische/Acute Stress stoornis, Dysthyme stoornis, Depressieve stoornis, Externaliserende stoornissen (ADHD-subtypes), Gedragsstoornis, Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, Selectief Mutisme, Enuresis, Pavor Nocturnus. De onderdelen kunnen in willekeurige volgorde afgenomen worden. De afname bij het kind duurt 45-75 minuten en bij ouders duurt het ongeveer 75 minuten.
De ADIS-C wordt uitgegeven door Pearson en kost €414,12 incl. BTW.

Cotanbeoordeling
Geen beoordeling

Eigen ervaring:
Het grote voordeel van de ADIS-C is dat het gestructureerd s en duidelijk aangeeft naar welke vraag men door moet gaan afhankelijk van het antwoord van het kind. Na afname bij ouders en kind kan een totaalscore bepaald worden. Het is soms lastig om conclusies te trekken., zeker wanneer ouders wel problemen signaleren en het kind niet. Ik vind het zelf een fijne manier van uitvragen van probleemgebieden. Wel is het vervelend dat je voor een zo compleet mogelijk beeld alle domeinen af moet nemen. Vaak blijft het dan wel bij één of twee vragen bij een domein wat geen probleem is. Wanneer men zelf goed de diagnostische criteria kent, kan men ook in gesprekken de informatie boven tafel krijgen en hoeft er niet per sé een lijst ingevuld worden. De lijst werkt daarentegen wel erg prettig, omdat je zo weinig informatie kan missen. Ook is het een groot voordeel dat je ouders en kind apart kunt bevragen en scoren.

Reageer»

Test Review: Autisme Diagnostic Interview – Revised (ADI-R)

Moniek Coorn-Baaij : 16 maart 2011 17:46 : Test review

Informatie van de testuitgever
De ADI-R is een gestructureerd diagnostisch interview dat wordt afgenomen om autisme te classificeren bij een kind of volwassene. De ouders of verzorgers zijn informant. Zij zijn een onmisbare informatiebron bij de diagnostiek van autisme omdat zij de problemen kennen die de persoon in het dagelijks leven ervaart en het best op de hoogte zijn van zijn of haar ontwikkelingsgeschiedenis. De ADI-R kwantificeert de drie domeinen van autismespectrumstoornissen (ASS): Wederkerige sociale interacties, Communicatie en Beperkte, repetitieve en stereotiepe gedragspatronen. Met de uitslag kan onderscheid gemaakt worden tussen autisme en andere ontwikkelingsstoornissen. Bij autisme kan vastgesteld worden op welke gebieden er ontwikkelingsproblemen zijn.
Tijdens het interview komen aan de hand van 93 items de volgende onderwerpen aan de orde: 1) Achtergrond van het kind, 2) Ontwikkeling in de eerste jaren en mijlpalen in de ontwikkeling, 3) Taalverwerving en verlies van taal- of andere vaardigheden, 4) Functioneren met betrekking tot taal en communicatie, 5) Sociale ontwikkeling en spel, 6) Interesses en gedragingen, 7) Klinisch relevant gedrag zoals agressie, zelfverwonding etc. Afname en scoring duurt 2 a 2,5 uur.
De ADI-R wordt uitgegeven door Hogrefe en kost €207,53 excl. BTW.

Cotanbeoordeling
Geen beoordeling

Eigen ervaring:
De ADI-R is een mooi gestructureerd interview om autisme te kunnen diagnosticeren. Het is een zeer uitgebreid interview en de afname is lang. Tijdens het scoren gebruik je ongeveer de helft van de vragen om de score te kunnen bepalen. Vaak merk ik wel dat de informatie van de andere vragen wel goed bruikbaar zijn om mee te nemen in je overweging met het scoren. Soms is het wel lastig dat de antwoordcategorieën beperkt zijn. Zo kan een vraag uit 6 subvragen bestaan en is het antwoord om te score een soort mini-samenvatting van deze subvragen. Dit is soms wat zwart-wit, omdat kinderen vaak een vaardigheid voor een gedeelte beheerst en hoe zwaar reken je dit dan? Ik vond het fijn om dit interview samen met een collega te scoren. Mede, omdat sommige gedragingen aan de oppervlakte normaal ogen, maar toch afwijkend zijn bijvoorbeeld qua intensiteit. Een tweede observato0r voorkomt dat je false negatieve of false positieve scores hebt.

Reageer»

Test review LeerMotivatieTest (LMT)

Moniek Coorn-Baaij : 6 maart 2011 17:43 : Test review

Informatie van de testuitgever
De LeerMotivatieTest (LMT) is ontwikkeld om de onderwijsgerelateerde persoonlijkheidsfactoren van leerlingen in kaart te brengen. De LMT meet de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen van uw leerlingen; de antwoorden worden gecontroleerd op sociale wenselijkheid. De LMT is daarmee een alternatief voor de PMT-K. De LMT is bedoeld voor leerlingen in groep 6,7 en 8 van het basisonderwijs. De afneme duurt meestal tussen de 25 en 50 minuten.
De LMT wordt uitgegeven door Boom Testuigevers en kost €215,- excl. BTW.

Cotanbeoordeling
Uitgangspunten bij de testconstructie: voldoende
Kwaliteit van de testmateriaal: voldoende
Kwaliteit van de handleiding: voldoende
Normen: goed
Betrouwbaarheid: voldoende
Begripsvaliditeit: voldoende
Criteriumvaliditeit: onvoldoende (te weinig onderzoek)

Eigen ervaring:
Ik gebruikte op mijn vorige werk vaak de LMT in plaats van de PMT-K welke toch sterk verouderde normen hanteert. De LMT is voor kinderen makkelijk in te vullen en de omschreven zinnen zijn up-to-date. Het scoren kost even wat tijd. Ik vind dat de LMT een goede weergave geeft van de motivatie om te leren en ouders herkennen hun kind vaak in het geschetste beeld.

Reageer»

Test Review: BRIEF

Moniek Coorn-Baaij : 22 februari 2011 20:00 : ADHD, Onderzoeksmateriaal, Test review

Informatie van de testuitgever
Met de BRIEF Executieve Functies Gedragsvragenlijst kunnen executieve functies bij een kind in kaart gebracht worden. Executieve functies zijn cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. Executieve functiestoornissen komen voor bij kinderen met uiteenlopende neurologische, psychologische en psychiatrische aandoeningen, zoals onder andere leerstoornissen, ADHD, autismespectrumstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel en prematuriteit. Er zijn twee versies beschikbaar: een Oudervragenlijst en een Leerkrachtvragenlijst. De BRIEF geeft scores op acht klinische schalen: 1) inhibitie, 2) cognitieve flexibiliteit, 3) emotieregulatie, 4) initiatief nemen, 5) werkgeheugen, 6) plannen en organiseren, 7) ordelijkheid en netheid, 8) gedragsevaluatie. De scores worden samengevat in twee algemene indexen en een totaalscore. Er kunnen ook twee validiteitsschalen (negativiteit en inconsistentie) worden berekend.
De BRIEF wordt uitgegeven door Hogrefe en kost €275,- excl. BTW.

Cotanbeoordeling

Geen beoordeling

Eigen ervaring:

De BRIEF is een fijne vragenlijst om het executief functioneren in kaart te brengen. Fijn is de grafiek die er naar te voren komt, zodat het ook gemakkelijk terug te bespreken is. Volgens Hogrefe ben je ongeveer 10minuten bezig met scoren en interpreteren. Zelf kost het mij iets langer. Fijn is ook de schalen voor Negativiteit en Inconsistentie. Dit kan je ook goed terug bespreken met ouders en hoe deze factoren de uitslag eventueel beïnvloedt kunnen hebben wanneer er afwijkend hoog op deze factoren wordt gescoord. Een voordeel van deze test is, dat je hem ook online kunt laten scoren en verwerken. Dit kost even wat meer, maar scheelt een hoop tijd!

Reageer»

Test review: ADOS

Moniek Coorn-Baaij : 19 februari 2011 19:52 : Onderzoeksmateriaal, Pervasieve Ontwikkelingsstoornis, Test review

ADOS

Informatie van de testuitgever
De ADOS is een semi-gestructureerde observatie, bedoeld voor het onderbouwen van een diagnose autisme of autismespectrumstoornis (ASS). Tijdens de afname lokt de onderzoeker sociaal, communicatief, stereotiep en spelgedrag uit om zo gedrag te kunnen observeren dat mogelijk wijst op autisme. Een afname bestaat uit een reeks activiteiten die volgens een protocol wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de gekozen module kan dat variëren van fantasiespel met poppen en kiekeboe spelen met een jong kind tot het maken van een puzzel met abstracte figuren en een gesprek over emoties met een volwassene.  Met de ADOS classificatie en aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld het Autisme Diagnostisch Interview (ADI-R) kan de diagnose autisme of autisme spectrum stoornis worden gesteld en kan vastgesteld worden op welke gebieden er ontwikkelingsproblemen zijn. De ADOS kent vier modules. Afhankelijk van leeftijd en taalontwikkeling wordt een passende module gekozen:
Module 1 wordt gebruikt bij kinderen die niet of nauwelijks spreken. Deze module bevat vooral speelse activiteiten, zoals bellenblazen, kiekeboe spelen en fantasiespel met poppen. De afname van deze module duurt circa 30 minuten.
Module 2 wordt gebruikt bij kinderen die wel korte zinnetjes gebruiken maar nog geen vloeiend taalgebruik hebben. Deze module bevat vooral speelse activiteiten, zoals bellenblazen, kiekeboe spelen en fantasiespel met poppen. Daarnaast zijn er activiteiten zoals het beschrijven van een afbeelding en het vertellen van een verhaal uit een boek. De afname van deze module duurt circa 30 tot 45 minuten.
Module 3 wordt gebruikt bij kinderen en adolescenten met vloeiend taalgebruik. Naast doe-activiteiten zoals het maken van een puzzel en gezamenlijk interactief spel zijn er gesprekken over bijvoorbeeld emoties.  De afname van deze module duurt circa 60 minuten.
Module 4 wordt gebruikt bij adolescenten en volwassenen met vloeiend taalgebruik. Naast doe-activiteiten zoals het maken van een puzzel zijn er gesprekken over bijvoorbeeld vrienschap, eenzaamheid en toekomstverwachtingen.  De afname van deze module duurt circa 60 minuten.

De ADOS wordt uitgegeven door Hogrefe en kost €1772,00 excl. BTW.

Cotanbeoordeling

Geen beoordeling

Eigen ervaring:

Zelf heb ik eigenlijk niet gewerkt met de ADOS. Op mijn vorige werkplek was deze test wel aanwezig, maar ik heb er zelf niet wat uit afgenomen. Collega’s wel en zij waren te spreken over de test. Tevens ziet al het materiaal er fantastisch uit. Wanneer je net werkt met de test vraagt de test veel van je observatie- en registratie vermogen. Je moet op veel aspecten letten dus is het handig om goed te noteren of er een video van te maken. Het volgen van een training is noodzakelijk.

Reageer»

Test review: Drie Minuten Test (DMT)

Moniek Coorn-Baaij : 13 februari 2011 18:16 : Leerstoornis, Onderzoeksmateriaal, Test review

Informatie van de testuitgever

De DMT meet de technische leesvaardigheid van kinderen. De test kan gebruikt worden bij leerlingen van groep 3 tot en met groep 8. Bij de DMT ligt de nadruk op de snelheid waarmee leerlingen afzonderlijke woorden kunnen verklanken. Het pakket bevat drie verschillende leeskaarten: op leeskaart 1 staan klankzuivere woorden (type km, mk en mkm); op leeskaart 2 staan andere eenlettergrepige woorden; op leeskaart 3 staan twee- of meerlettergrepige woorden.
De DMT wordt uitgegeven door Cito. Voor de kosten zie AVI.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen:  goed
Betrouwbaarheid: goed
Begripsvaliditeit: goed
Criteriumvaliditeit: nvt (niet bedoeld om te voorspellen)

Eigen ervaring:
Een gemakkelijk af te nemen test, die makkelijk scoort. De map met de DMT en AVI is zeer compleet.

Reageer»

Test review: Een-minuut-test (EMT)

Moniek Coorn-Baaij : 7 februari 2011 18:12 : Leerstoornis, Onderzoeksmateriaal, Test review

Informatie van de testuitgever

De EMT meet de technische leesvaardigheid. De test gaat na in hoeverre het kind gedrukte woorden snel kan ontsleutelen. Binnen één minuut wordt gekeken hoeveel woorden kinderen goed kan lezen uit een standaardlijst van 116 woorden. De test wordt afgenomen bij kinderen van groep 4 tot en met 8. De afname duur duurt ongeveer één minuut.
De EMT wordt uitgegeven door Pearson en kost €52,- incl. BTW.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding:  goed
Normen:  goed
Betrouwbaarheid:  goed
Begripsvaliditeit: goed
Criteriumvaliditeit: nvt (niet bedoeld om te voorspellen)

Eigen ervaring:
Leuke leestesten voor kinderen. De afname gaat snel en eenvoudig, evenals het scoren.

Reageer»

Test review: Klepel

Moniek Coorn-Baaij : 3 februari 2011 18:05 : Leerstoornis, Onderzoeksmateriaal, Test review

Informatie van de testuitgever

De Klepel meet de technischer leesvaardigheden van pseudo-woorden. De test kan afgenomen worden bij kinderen van groep 3 tot en met groep 8 van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs. De Klepel kan samen met de EMT afgenomen worden. Wanneer men dit doet geeft dit de mogeijkheod om veronderstellingen te formuleren ten aanzien van relatieve sterke en zwakte van de procedures van technisch lezen/woordidentificatie. Er zijn 2 normtabellen per leerjaar: een van de periode rond januari en de periode rond juni. De afnameduur is ongeveer 2 minuten.
De Klepel wordt uitgegeven door Pearson en kost €52,00  incl. BTW.

Cotanbeoordeling uit 2005

Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding:  goed
Normen:  voldoende
Betrouwbaarheid:  voldoende
Begripsvaliditeit: voldoende
Criteriumvaliditeit: nvt (niet bedoeld om te voorspellen)

Eigen ervaring:
Een ideale test om leesniveau en leesfouten van kinderen in kaart te brengen. Aangezien ik vaak dyslexie onderzoek doe vinden de kinderen het vaak vervelend om wéér een leestaak te doen. Het score en verwerken gaat eenvoudig. Men moet er wel op letten dat de tijd bij deze taak 2 minuten is (ipv 1 minuut in vergelijking met de andere leestesten als EMT en DMT).  Tevens zijn de beschreven beelden heel fijn om het een en ander te verhelderen. In de handleiding worden beelden beschreven hoe de Klepel en de EMT in verhouding tot elkaar staan.

Reageer»

Test review: Continu Benoemen en Woordlezen (CB&WL)

Moniek Coorn-Baaij : 30 januari 2011 17:53 : Leerstoornis, Onderzoeksmateriaal, Test review

Informatie van de testuitgever

Met de CB&WL kunnen taal-leesstoornissen bij leerlingen worden gediagnosticeerd. De test is bedoeld voor leerlingen vanaf 5;10 tot en met 16;3 jaar. Met de kan de snelheid gemeten worden van het hardop benoemen van visueel aangeboden series bekende stimuli en van het lezen van woorden.

Het onderdeel Continu Benoemen (CB ) bevat vier taken: kleuren benoemen, cijfers benoemen, plaatjes benoemen en letters benoemen. Het onderdeel Woorden Lezen (WL) bevat twee taken: monosyllabische woorden lezen en EMT-B lezen (voor leerlingen vanaf 7;4 jaar). Per taak is de afname duur enkele minuten. De verkregen ruwe tijdsscores kunnen op de normeringssite van Boom test uitgevers omgezet worden in standaardscores.
De CB&WL wordt uitgegeven door Boom Testuitgevers en kost €124,99 incl. BTW.

Cotanbeoordeling

In behandeling

Eigen ervaring:
In het kader van Dyslexie onderzoek neem ik deze test af. Het is een lekkere vlotte test en voor kinderen ook wel leuk om te doen. Het scoren en bijhouden van wat oudere kinderen vergt even wat oefening, maar de scoorformulieren maken het echt makkelijker.

2 reacties »

Test review: PI-dictee

Moniek Coorn-Baaij : 26 januari 2011 17:49 : Leerstoornis, Onderzoeksmateriaal, Test review

Informatie van de testuitgever

Het PI dictee is bedoeld voor het signaleren en diagnosticeren van spellingsproblemen. De test kan afgenomen worden bij kinderen van groep 3 tot en met groep 8 van het basisonderwijs. De uitkomsten van de toets geven inzicht in de beheersing van de deelvaardigheden van spelling en in de beheersing van de spellingscategorieën. Hiermee wordt duidelijk aan welke onderdelen van de spelling in de instructie  of befgeleiding aandacht moet worden geschonken. De afname duur wordt bepaald door het instapniveau en de afbreekregels.
Het PI-dictee wordt uitgegeven door Pearson en kost rond de €200,- incl. BTW voor de complete einddictee en gewoon dictee.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen:  voldoende
Betrouwbaarheid:  voldoende
Begripsvaliditeit: onvoldoende (geen onderzoek)
Criteriumvaliditeit: nvt (niet bedoeld om te voorspellen)

Eigen ervaring:
Het dictee is erg saai om af te nemen. Vaak breek ik het in twee delen zodat kinderen niet te lang achter elkaar hoeven te doen. Ik gebruik het PI-dictee in het kader van dyslexie onderzoek, dus kan ik deze test mooi afwisselen met bijvoorbeeld de DMT, EMT of AVI-lezen. Het dictee neemt makkelijk af, maar het scoren is vaak wat lastiger. De categorieën zijn tot op zekere hoogte goed beschreven, maar soms schrijft het kind – zeker wanneer er mogelijk sprake is van dyslexie – antwoorden op waarbij die niet genoemd zijn bij de antwoordcategorieën.

Reageer»
« Page 1, 2, 3, 4, 5 »

Categorieën

Archief